Spółka prowadzi działalność w zakresie:

 • zaopatrzenia ludności w wodę,
 • eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
 • produkcji i sprzedaży ciepła,
 • wywozu nieczystości stałych i płynnych,
 • eksploatacji składowiska odpadów stałych,
 • sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie u źródła,
 • administracji cmentarzy komunalnych,
 • sprzedaży materiałów budowlanych,
 • handlu artykułami przemysłowo – ogrodniczymi,
 • usług budowlanych w zakresie inwestycji liniowych (wodno – kanalizacyjnych),
 • usług transportowo – sprzętowych,
 • usług zimowego i letniego utrzymania dróg, ulic, placów i chodników,
 • projektowania i urządzania terenów zielonych,
 • usług udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych.

Przedstawione zakresy usług świadczone są na obszarze terytorialnym Gminy i Miasta Strzyżów oraz powiatu strzyżowskiego – Gmina Frysztak (wywóz odpadów stałych).