Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

OPIS PROJEKTU:
Głównym celem projektu „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej” jest zapewnienie wystarczającego poziomu zaopatrzenia w odpowiedniej jakości wodę poprzez budowę nowego ujęcia wraz ze stacją uzdatniania wody, zbiornikiem magazynowania wody czystej oraz infrastrukturą techniczną. Realizacja projektu pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać problem niedoboru wody. W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonana zostanie studnia głębinowa o projektowanej wydajności 300 m³/d. Ujmowana woda przetłaczana będzie na instalację uzdatniania przewidzianą do zabudowy w budynku technicznym SUW. Woda uzdatniona i zdezynfekowana kierowana będzie bezpośrednio do zbiornika bieżącego magazynowania wody czystej. Zasilanie wodociągu komunalnego nr I wodą uzdatnioną realizowane będzie poprzez projektowany wodociąg magistralny. Ponadto
w ramach inwestycji zostaną wykonane sieci uzbrojenia terenu, w tym przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz rurociągi międzyobiektowe. Wybudowane zostaną drogi wewnętrzne oraz chodniki. Na działce 546/3 ustanowiono teren ochrony bezpośredniej ujęcia. Obszar objęty projektem jest w całości skanalizowany – zapewniona jest gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi. Realizację celu projektu można określić poprzez wskaźniki realizacji projektu i rezultatu projektu. Do bezpośrednich produktów projektu należą: długość wybudowanej sieci wodociągowej – 0,31 km, liczba wybudowanych ujęć wody – 1 szt, liczba wspartych stacji uzdatniania wody – 1 szt. W rezultacie osiągnięta zostanie wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody – 300 m3/d, a z ulepszonego zaopatrzenia w wodę skorzysta 7500 osób.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UNII EUROPEJSKIEJ: 1 395 146,14 zł