INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) pod nazwą:

„Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej”

w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – dokument w załączeniu.

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_ZP_1_2021-sig

ZAPYTANIE OFERTOWE – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika i infrastruktury technicznej”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizację usługi – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz_ofertowy
Załącznik nr 2_Projekt_umowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie_Wykonawcy
Załącznik nr 4_Wykaz_usług
Załącznik nr 5_Wykaz_osób

Informacja_z_otwarcia_ofert _15.04.2021

Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_19.04.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) pod nazwą:

„Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej”

w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 2 400 000,00 zł brutto.

Informacja_z_otwarcia_ofert _ZP_1_2021-sig

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI – Postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) pod nazwą:

„Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej”

w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

W związku z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami znajduje się w pliku poniżej:

ZP_1_2021_Odpowiedź_na_pytania_1-sig

ZP_1_2021_Odpowiedź_na_pytania_2-sig (16.03.2021)

ZP_1_2021_Odpowiedź_na_pytania_3-sig (18.03.2021)
Stanowisko_projektanta_do_pytań_nr_3 (18.03.2021)

ZP_1_2021_Odpowiedź_na_pytania_4-sig (19.03.2021)

ZP_1_2021_Odpowiedź_na_pytania_5-sig (22.03.2021)