DECYZJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W STRZYŻOWIE W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranej w dniu 17.01.2017 r. z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów –
STWIERDZA PRZYDATNOŚĆ wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym
i fizykochemicznym.

PLIK PDF: Decyzja_PPIS_02_2017.pdf
PLIK PDF: Sprawozdanie_z_badan_wody_02_2017.pdf

INFORMACJA

Osoby zgłaszające stan wodomierza przez internet i otrzymujące faktury w postaci pliku PDF (nie otrzymujące wersji papierowej) proszone są o złożenie pisemnej zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa, mailowo: e-faktura@pgkim.strzyzow.pl lub przesyłając oświadczenie Pocztą Polską na adres naszego Przedsiębiorstwa.

Wzór oświadczenia: oswiadczenie.doc

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW NA 2017 ROK

Od 1 stycznia 2017 roku będzie obowiązywał nowy harmonogram wywozu odpadów stałych, który w najbliższym czasie dostarczony zostanie Państwu wraz z kolorowymi przywieszkami do worków.

Tegoroczne kalendarze, podobnie jak w roku ubiegłym zostały opracowane w czterech wersjach – dla każdego obszaru wywozu odpadów oddzielnie.

 1. Łętownia, Tropie, Grodzisko, Zawadka, Dobrzechów, Wysoka Strzyżowska
  harmonogram_2017_miejscowosci.pdf
 2. Glinik Zaborowski, Glinik Charzewski, Żarnowa, Godowa, Żyznów, Bonarówka, Brzeżanka, Gbiska oraz ulice Południowa, Batalionów Chłopskich, Ogrodowa,
  Sadowa, Gajowa, Gduli, Podgórze, Zielona, Bieszczadzka, Spółdzielcza, Godowska, Stobnicka, Modrzewiowa, Dobrzańskiego, Góra Solna

  harmonogram_2017_miejscowosci_ulice.pdf
 3. Strona wschodnia miasta Strzyżów: Mostowa, Łukowa, Patryna, Witosa,
  Grunwaldzka, Aleja Weissa, Findysza, Słowackiego, Rzeszowska, Tunelowa,
  Żarnowska, Tepera, Niepodległości, Szczepankiewicza, Konieczkowskiego, Armii Krajowej, Zadworze, Przecławczyka, Mickiewicza, Parkowa, Koczeli, Zawale,
  Czarnieckiego, Mariacka, Kmicica, Jagiełły, Wołodyjowskiego, Juranda, Kordeckiego, Ratośniówki, Zawiszy, Polna, Prusa, Plac Jana Pawła II, Konopnickiej, Staszica, Sienkiewicza, Przybosia, Niemcewicza, Kochanowskiego, Kołłątaja, Reja, A. Hajduk, Rzemieślnicza, Dem. Armii Krajowej, Sikorskiego, Bohaterów Getta, Wschodnia,
  K. Urbanowicz, Kruszewskiego, Strzeżowczyka, Działy, Partyzantów, Leśna,
  Kramarczyka, 700-lecia

  harmonogram_2017_stronawschodnia.pdf
 4. Strona zachodnia miasta Strzyżów: Sanocka, Kilińskiego, Dąbrowskiego, Rynek, Andersa, Przekopna, Szopena, Zajączkowskiego, Mieszka I, Chrobrego, Goslara, 1-go Maja, Rędziny, Pitery, Kosiaka, 1000-lecia, 3-go Maja, Piękna, 8-go Marca, Słoneczna, Łukasiewicza, Sobieskiego, Kombatantów, Sportowa, Olimpijska,
  Górnickiego, Narciarska, Szczerbińskiego, B. Czecha, Wilczaka, Tałasiewicza,
  Kusocińskiego, Leśniaka, Głowackiego, Kościuszki, Graniczna

  harmonogram_2017_stronazachodnia.pdf

Przypominamy, że odebrane będą tylko te odpady, które zostaną wystawione przy
trasie przejazdu śmieciarek do godz. 7:00 w dniu wywozu. Odpady oddajemy
w workach lub pojemnikach z doczepionymi przywieszkami.

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający ze względu na niedotrzymanie postanowień art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. Poz 2164) przez EMK Elżbieta Kaźmierska ul. Dąbrowska 69 42-510 Wojkowice Kościelne, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy PZP wykluczył w/w firmę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wapna palonego wysokoreaktywnego”.
Na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. Poz. 2164) Zamawiający informuje, iż w  wyniku powtórzenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej wybrano ofertę złożoną przez:

TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna
Sitkówka 24
26-052 Nowiny

Uzasadnienie:
Oferta jest ważna, spełnia wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z przyjętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium i jego wagą.