ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wapna palonego wysokoreaktywnego wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

EMK Elżbieta Kaźmierska
ul. Dąbrowska 69
42-510 Wojkowice Kościelne

Zamawiający postanowił wybrać ofertę, ponieważ spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wszystkie wymagania SIWZ. Oferta uzyskała 100 punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały złożone następujące oferty:

Numer oferty  Wykonawca Ilość otrzymanych punktów
1 EMK Elżbieta Kaźmierska

ul. Dąbrowska 69

42-510 Wojkowice Kościelne

100
2 TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna

Sitkówka 24

26-052 Nowiny

98

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przetarg nieograniczony ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 20 03 01 wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

P.H.P.U. „Zagroda” Sp. z o. o.
ul. 1-go Maja 38B
38-100 Strzyżów

Zamawiający postanowił wybrać ofertę, ponieważ spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wszystkie wymagania SIWZ. Oferta uzyskała 100 punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, która nie podlegała odrzuceniu. Zamawiający informuje również, że żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.