OGŁOSZENIE W FORMIE ZAPYTANIA O CENĘ NA DOSTAWĘ KRUSZYW DO CENTRUM OGRODNICZEGO „KLON”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie
w trybie zapytania o cenę ogłasza możliwość składania ofert na dostawę PIASKU, ŻWIRU
i KAMIENIA do Centrum Ogrodniczego „Klon”.
Termin składania ofert: do dnia 17.03.2017 r., godz. 15:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat PGKiM Sp. z o.o. , ul. Południowa 3,
38-100 Strzyżów

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w plikach dostępnych poniżej.

ogłoszenie.doc
Formularz oferty przetargowej – załącznik nr 1.doc
Oświadczenie – załącznik nr 2.docx
Umowa – załącznik nr 3.doc

Ogłoszenie taryf na rok 2017-2018

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie
ogłasza, że w okresie od dnia 15.04.2017 r. do dnia 14.04.2018 r. na terenie Gminy Strzyżów będą obowiązywać

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

zatwierdzone Uchwałą Nr XXVII/240/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 23 lutego
2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków oraz Uchwałą Nr XXVII/241/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków.

1. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

  • Grupa Taryfowa I – gospodarstwa domowe: budynki jednorodzinne i wielorodzinne,
  • Grupa Taryfowa II – pozostali odbiorcy usług.

2. RODZAJE I WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT

2.1 Za 1 m³ dostarczonej wody:

  cena netto VAT 8 % cena brutto
Grupa Taryfowa I 4,18 zł 0,33 zł 4,51 zł
Grupa Taryfowa II 4,31 zł 0,34 zł 4,65 zł

2.2 Za 1 m³ odprowadzanych ścieków:

  cena netto VAT 8 % cena brutto
Grupa Taryfowa I 5,16 zł 0,41 zł 5,57 zł
Grupa Taryfowa II 6,08 zł 0,47 zł 6,57 zł

2.3 Miesięczna opłata abonamentowa:

– dla odbiorców usług rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego:

  stawka opłaty netto VAT 8 % stawka opłaty brutto
  8,10zł 0,65 zł 8,75 zł

– dla odbiorców usług rozliczanych w budynkach wielolokalowych:

  stawka opłaty netto VAT 8 % stawka opłaty brutto
  7,23 zł 0,58 zł 7,81 zł

– dla odbiorców usług rozliczanych wg wskazań urządzeń pomiarowych:

  stawka opłaty netto VAT 8 % stawka opłaty brutto
  8,10 zł 0,65 zł 8,75 zł

– dla odbiorców rozliczanych wg przepisów przeciętnych norm zużycia wody

  stawka opłaty netto VAT 8 % stawka opłaty brutto
  3,58 zł 0,29 zł 3,87 zł

– dla odbiorców usług rozliczanych w formie elektronicznej wg wskazań wodomierza głównego i urządzeń pomiarowych:

  stawka opłaty netto VAT 8 % stawka opłaty brutto
  3,58 zł 0,29 zł 3,87 zł

Taryfy do pobrania w pliku PDF: Ogłoszenie taryf na rok 2017-2018.pdf

DECYZJA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W STRZYŻOWIE W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranej w dniu 17.01.2017 r. z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów –
STWIERDZA PRZYDATNOŚĆ wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym
i fizykochemicznym.

PLIK PDF: Decyzja_PPIS_02_2017.pdf
PLIK PDF: Sprawozdanie_z_badan_wody_02_2017.pdf