Wyróżniony wpis

INFORMACJA DOTYCZĄCA HARMONOGRAMÓW

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie informuje, że w dniu 28.12.2020 r. firma zajmująca się kolportażem harmonogramów rozpoczęła ich dostarczanie. Prosimy wszystkich naszych klientów, których harmonogramy ze względu na warunki atmosferyczne lub niewłaściwe ich dostarczenie uległy zniszczeniu o odebranie nowych z siedziby naszej firmy lub kontakt telefoniczny (tel. 17 2761 103 wew. 44) w celu podania adresu pod który zostanie dostarczony nowy harmonogram.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – PRZETARG NIEOGRANICZONY: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej” w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w załączonym poniżej pliku przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej” w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę, nr referencyjny: ZP/3/2020.

Informacja z otwarcia ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej” w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, pod nazwą:

„Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej”

w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój Sekretariat do dnia 25.01.2021r. do godz. 08:00.

Ogłoszenie_o_zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami znajdują się w plikach poniżej.

SIWZ

Załącznik_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy

Załącznik_nr_2_do_SIWZ_Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu

Załącznik_nr_2a_do_SIWZ_Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu

Załącznik_nr_3_do_SIWZ_Wzór_umowy

Załącznik_nr_4_do_SIWZ_Oświadczenie_o_grupie_kapitałowej

Załącznik_nr_5_do_SIWZ_Wykaz_robót
Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_osób
Załącznik_nr_7_do_SIWZ_Zobowiązanie_podmiotu_trzeciego

Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz1
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz2
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz3
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz4_1_TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz4_2_TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz4_3_TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz4_4_TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz5_1_TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz5_2_TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz5_3_TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz5_4_TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz6_1_TOM III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz6_2_TOM III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz6_3_TOM III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Załącznik_nr_9_STWiORB_cz1
Załącznik_nr_9_STWiORB_cz2
Załącznik_nr_9_STWiORB_cz3
Załącznik_nr_9_STWiORB_cz4

Załącznik_nr_10_Przedmiar_robót
Załącznik_nr_11_Tabela_przedmiaru_robót

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRZYŻÓW W 2021 ROKU

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy harmonogram wywozu odpadów stałych, który dostarczony został do Państwa wraz z kolorowymi przywieszkami do worków.

Przypominamy, że odebrane będą tylko te odpady, które zostaną wystawione przy trasie przejazdu śmieciarek do godz. 7:00 w dniu wywozu.

Ponadto przypominamy, że odpady oddajemy w workach do selektywnej zbiórki odpadów stałych o odpowiednich kolorach z doczepionymi przywieszkami lub w pojemnikach o odpowiednim kolorze (zgodnie z informacją zawartą na harmonogramie).
Kolorowe worki z odpowiednimi napisami są do zakupienia w Centrum Ogrodniczym KLON przy ul. Południowa 3.

Harmonogramy opracowane są w czterech wersjach – dla każdego obszaru wywozu odpadów oddzielnie.

 1. Łętownia, Tropie, Grodzisko, Zawadka, Dobrzechów, Wysoka Strzyżowska
  harmonogram_2021_miejscowości.pdf
 2. Glinik Zaborowski, Glinik Charzewski, Żarnowa, Godowa, Żyznów, Bonarówka, Brzeżanka, Gbiska oraz ulice Południowa, Batalionów Chłopskich, Ogrodowa,
  Sadowa, Gajowa, Gduli, Podgórze, Zielona, Bieszczadzka, Spółdzielcza, Godowska, Stobnicka, Modrzewiowa, Dobrzańskiego, Solna Góra
  harmonogram_2021_miejscowości_i_ulice.pdf
 3. Strona wschodnia miasta Strzyżów: Mostowa, Łukowa, Patryna, Witosa,
  Grunwaldzka, Aleja Weissa, Findysza, Słowackiego, Rzeszowska, Tunelowa,
  Żarnowska, Tepera, Niepodległości, Szczepankiewicza, Konieczkowskiego, Armii Krajowej, Zadworze, Przecławczyka, Mickiewicza, Parkowa, Koczeli, Zawale,
  Czarnieckiego, Mariacka, Kmicica, Jagiełły, Wołodyjowskiego, Juranda, Kordeckiego, Ratośniówki, Zawiszy, Polna, Prusa, Konopnickiej, Staszica, Sienkiewicza, Przybosia, Niemcewicza, Kochanowskiego, Kołłątaja, Reja, A. Hajduk, Rzemieślnicza, Dem. Armii Krajowej, Sikorskiego, Bohaterów Getta, Wschodnia,
  K. Urbanowicz, Kruszewskiego, Strzeżowczyka, Działy, Partyzantów, Leśna,
  Kramarczyka, 700-lecia
  harmonogram_2021_strona_wschodnia.pdf
 4. Strona zachodnia miasta Strzyżów: Sanocka, Kilińskiego, Dąbrowskiego, Rynek, Andersa, Przekopna, Szopena, Zajączkowskiego, Mieszka I, Chrobrego, Goslara, 1-go Maja, Rędziny, Pitery, Kosiaka, 1000-lecia, 3-go Maja, Piękna, 8-go Marca, Słoneczna, Łukasiewicza, Sobieskiego, Kombatantów, Sportowa, Olimpijska,
  Górnickiego, Narciarska, Szczerbińskiego, B. Czecha, Wilczaka, Tałasiewicza,
  Kusocińskiego, Leśniaka, Głowackiego, Kościuszki, Graniczna
  harmonogram_2021_strona_zachodnia.pdf