PREZES BOGDAN ŻYBURA – ZWYCIĘZCĄ KONKURSU NA MANAGERA ROKU 2016 WOD-KAN

foto1Pan mgr Bogdan Żybura, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie, został zwycięzcą konkursu MANAGER ROKU
w kategorii do 30 tys. mieszkańców i zdobył najbardziej prestiżowy tytuł w branży
wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce – „Manager Roku 2016 WOD-KAN”.

591c34ba0633b_p18528045_1046973802100004_580396129751145906_n

Konkurs organizowany był przez redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” przy współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. Nagrody wręczono 16 maja br.
w Bydgoszczy podczas uroczystej Gali II Międzynarodowego Kongresu ENVICON
WATER towarzyszącej XXV Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2017.

Serdecznie gratulujemy.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Strzyżowie, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Lp.

Przedmiot
zamówienia

Rodzaj
zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość
zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym

1.

Dostawa pojazdu specjalistycznego – śmieciarka

Dostawa

Przetarg nieograniczony

370 000

II

2.

Dostawa wapna palonego wysokoreaktywanego

Dostawa

Przetarg nieograniczony

270 000

IV

3.

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne

Usługi

Przetarg nieograniczony

490 000

IV

4.

Dostawa oleju napędowego

Dostawa

Przetarg nieograniczony

450 000

IV

ZAWIADOMIENIE O PLANOWANYM PŁUKANIU SIECI WODOCIĄGOWEJ

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
W STRZYŻOWIE INFORMUJE, ŻE W DNIU
15.05.2017r. (PONIEDZIAŁEK)
OD GODZ. 12:00 DO GODZIN POPOŁUDNIOWYCH
PLANUJE SIĘ PRZEPROWADZENIE PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROSI SIĘ ODBIORCÓW WODY O OGRANICZENIE POBORU WODY
W CZASIE PŁUKANIA.

ZA UTRUDNIENIA W KORZYSTANIU Z WODY PRZEPRASZAMY.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

GP TRUCK TRADING S. C.
Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela
ul. Hoserów 13
02-995 Warszawa

Zamawiający postanowił wybrać ofertę, ponieważ spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wszystkie wymagania SIWZ. Oferta uzyskała 100 punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego:

cena 80
termin dostawy 5
czas gwarancji 15

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, która nie podlegała odrzuceniu. Zamawiający informuje również, że żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 Pzp.

Strzyżów, 24.04.2017 r.