ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – PRZETARG NIEOGRANICZONY: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej” w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej” w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę,
nr referencyjny: ZP/3/2020.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – PRZETARG NIEOGRANICZONY: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej” w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w załączonym poniżej pliku przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej” w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę, nr referencyjny: ZP/3/2020.

Informacja z otwarcia ofert

PRZETARG NIEOGRANICZONY: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej” w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, pod nazwą:

„Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej”

w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój Sekretariat do dnia 25.01.2021r. do godz. 08:00.

Ogłoszenie_o_zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami znajdują się w plikach poniżej.

SIWZ

Załącznik_nr_1_do_SIWZ_Formularz_ofertowy

Załącznik_nr_2_do_SIWZ_Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu

Załącznik_nr_2a_do_SIWZ_Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu

Załącznik_nr_3_do_SIWZ_Wzór_umowy

Załącznik_nr_4_do_SIWZ_Oświadczenie_o_grupie_kapitałowej

Załącznik_nr_5_do_SIWZ_Wykaz_robót
Załącznik_nr_6_do_SIWZ_Wykaz_osób
Załącznik_nr_7_do_SIWZ_Zobowiązanie_podmiotu_trzeciego

Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz1
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz2
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz3
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz4_1_TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz4_2_TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz4_3_TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz4_4_TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz5_1_TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz5_2_TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz5_3_TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz5_4_TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz6_1_TOM III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz6_2_TOM III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz6_3_TOM III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Załącznik_nr_9_STWiORB_cz1
Załącznik_nr_9_STWiORB_cz2
Załącznik_nr_9_STWiORB_cz3
Załącznik_nr_9_STWiORB_cz4

Załącznik_nr_10_Przedmiar_robót
Załącznik_nr_11_Tabela_przedmiaru_robót

INFORMACJA DOTYCZĄCA HARMONOGRAMÓW

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie informuje, że w dniu 28.12.2020 r. firma zajmująca się kolportażem harmonogramów rozpoczęła ich dostarczanie. Prosimy wszystkich naszych klientów, których harmonogramy ze względu na warunki atmosferyczne lub niewłaściwe ich dostarczenie uległy zniszczeniu o odebranie nowych z siedziby naszej firmy lub kontakt telefoniczny (tel. 17 2761 103 wew. 44) w celu podania adresu pod który zostanie dostarczony nowy harmonogram.