Informacja o nowych cenach za wodę i ścieki zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie ogłasza nowe ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w związku z zatwierdzeniem taryf przez PGW Wody Polskie.
Nowe ceny będą obowiązywać na terenie Gminy Strzyżów w pierwszym okresie obowiązywania taryf tj. od 29.05.2018 r. do 28.05.2019 r.

Decyzja_PGW_Wody_Polskie.pdf

Ogłoszenie o obowiązujących taryfach od 29.05.2018 do 28.05.2019.pdf

Decyzja PPIS w Strzyżowie w sprawie przydatności wody do spożycia

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniach 21.03.2018 r. oraz 10.04.2018 r. z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów – STWIERDZA PRZYDATNOŚĆ wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Decyzja_PPIS_04_2018.pdf

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU OBOWIĄZYWANIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. po. 2180), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie informuje, że zatwierdzone Uchwałą Nr XXVII/240/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz Uchwałą Nr XXVII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków, obowiązujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zachowują moc do dnia 10 czerwca 2018 r.

UWAGA!!!
Przedłużony termin obowiązywania dotychczasowej taryfy może ulec zmianie w zależności od terminu wydania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzji zatwierdzającej nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

informacja-taryfy_2018

OGŁOSZENIE W FORMIE ZAPYTANIA O CENĘ NA DOSTAWĘ KRUSZYW DO CENTRUM OGRODNICZEGO „KLON”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie w trybie zapytania o cenę ogłasza możliwość składania ofert na dostawę PIASKU, ŻWIRU i KAMIENIA.
Termin składania ofert: do dnia 03.04.2018 r., godz. 15:00.
Miejsce składania ofert: Sekretariat PGKiM Sp. z o.o. , ul. Południowa 3,
38-100 Strzyżów
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w plikach dostępnych poniżej.

ogłoszenie-1

Formularz-oferty-przetargowej-załącznik-nr-1

Oświadczenie-załącznik-nr-2

Umowa-załącznik-nr-3