ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

GP TRUCK TRADING S. C.
Grzegorz Kądziela Agnieszka Kądziela
ul. Hoserów 13
02-995 Warszawa

Zamawiający postanowił wybrać ofertę, ponieważ spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wszystkie wymagania SIWZ. Oferta uzyskała 100 punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego:

cena 80
termin dostawy 5
czas gwarancji 15

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, która nie podlegała odrzuceniu. Zamawiający informuje również, że żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 Pzp.

Strzyżów, 24.04.2017 r.

NOMINACJA DO TYTUŁU „MANAGERA ROKU 2016 WOD-KAN”

logo_manager_2016      Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” przy współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” po raz kolejny organizuje dwa konkursy dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, w których zostaną przyznane zaszczytne tytuły: „Managera Roku 2016 WOD-KAN” oraz „Inwestycja Roku 2016 WOD-KAN”.
Do tytułu „Managera Roku 2016 WOD-KAN” został nominowany Prezes naszego Przedsiębiorstwa Pan mgr Bogdan Żybura, jako osoba szczególnie zasłużona dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i mająca ponadprzeciętne zdolności managerskie.

            Prezes Żybura od 16 lat zarządza Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie, które jest jedynym tego typu podmiotem prowadzącym działalność w ramach zakładu pracy chronionej. W tym czasie znacznie wzrósł wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Spółce, który obecnie wynosi ponad 50%. Ponadto, Prezes od wielu lat jest związany z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako Członek Zarządu Stowarzyszenia TAK ŻYCIU. Obecnie prowadzi stronę internetową oraz jest rzecznikiem tego stowarzyszenia. Aktywnie wspiera inicjatywy charytatywne na rzecz osób niepełnosprawnych. Działał na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w KIGR pełniąc funkcję Prezesa Oddziału Podkarpackiego tejże Izby. Od 5 lat działa w Powiatowej Społecznej Radzie ds. osób niepełnosprawnych.

            Jako Prezes PGKiM nadzorował wprowadzenie wielu rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych w firmie. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja inwestycji budowy instalacji do aglomeracji i higienizacji komunalnych osadów ściekowych
z oczyszczalni ścieków w Strzyżowie, która rozwiązała trudny dla całej Gminy problem utylizacji osadów ściekowych. Dzięki inwestycji wdrożony został proces, w którym odpad – osady ściekowe, zostają zamienione w produkt – organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby posiadający certyfikat Ministra Rolnictwa.
Do większych inwestycji należy również zaliczyć rozbudowę Centrum Ogrodniczego,
w którym świadczone są usługi – wszystko dla domu i ogrodu, a także budowa wspólnie z Gminą Strzyżów Sortowni odpadów selektywnie zebranych u źródła.

            Prezes Żybura poszerzył rynek usług o dostawę ciepła poprzez modernizację kotłowni i sieci ciepłowniczej, utrzymanie czystości i zieleni miejskiej na terenie Gminy Strzyżów, zimowe i letnie utrzymanie dróg, ulic, placów i chodników, usługi poligraficzne oraz produkcję nawozów. Systematycznie dba o renowację i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Strzyżów, wprowadzanie nowych rozwiązań
w diagnostyce sieci wod – kan i usuwaniu awarii na wodociągu i przyłączach. Nadzoruje wykonywanie nowych włączeń do sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych.
Ponadto stale dba o modernizację floty pojazdów służbowych, monitoring sieci i obiektów Spółki, a obecnie  prowadzi niezbędną dla dalszego rozwoju miasta  inwestycję,  budowy nowego ujęcia wody wraz z stacją uzdatniania wody.   Wspólnie z Gminą stara się o środki finansowe na realizację projektu instalacji ogniw fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Strzyżowie.

            Kandydat posiada liczne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia tj.:
– Magister ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie,

– Specjalista ds. funduszy unijnych,
– Inspektor ds. BHP i P-POŻ,
– Ekspert wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń,
– Uprawnienia pedagogiczne,
– Nagrody Gepardy i Gazele Biznesu od 2011 roku.

Aktywnie wspiera poprzez sponsoring, wydarzenia lokalne, imprezy sportowe oraz inicjatywy charytatywne. Zaangażowany jest również w działalność edukacyjną poprzez coroczne spotkania i konkursy organizowane w szkołach oraz akcje informacyjne prowadzone w formie ulotek i na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

            Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie tytułu laureatom nastąpi podczas Gali Kongresu ENVICON WATER 16 maja 2017 r., towarzyszącego XXV Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2017 w Bydgoszczy.