ZAPYTANIE OFERTOWE – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika i infrastruktury technicznej”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizację usługi – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1_Formularz_ofertowy
Załącznik nr 2_Projekt_umowy
Załącznik nr 3_Oświadczenie_Wykonawcy
Załącznik nr 4_Wykaz_usług
Załącznik nr 5_Wykaz_osób

Postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) pod nazwą:

„Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej”

w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 2 400 000,00 zł brutto.

Informacja_z_otwarcia_ofert _ZP_1_2021-sig

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI – Postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) pod nazwą:

„Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej”

w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

W związku z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęły zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami znajduje się w pliku poniżej:

ZP_1_2021_Odpowiedź_na_pytania_1-sig

ZP_1_2021_Odpowiedź_na_pytania_2-sig (16.03.2021)

ZP_1_2021_Odpowiedź_na_pytania_3-sig (18.03.2021)
Stanowisko_projektanta_do_pytań_nr_3 (18.03.2021)

ZP_1_2021_Odpowiedź_na_pytania_4-sig (19.03.2021)

ZP_1_2021_Odpowiedź_na_pytania_5-sig (22.03.2021)

Postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 2019 z późn. zm.) pod nazwą:

„Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej”

w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (ze strony głównej z zakładki „Formularze do komunikacji”) pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Oferta musi być zaszyfrowana i stanowi załącznik do dedykowanego formularza.

Termin składania ofert: 2021-03-26 07:30

Termin otwarcia ofert: 2021-03-26 10:00

Bezpośredni adres strony internetowej, na której znajdują się dokumenty postępowania znajduje się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/413220f4-db46-4d81-8373-4363a6358658

Ogłoszenie_o_zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz_ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie art. 125 ust.1
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji
Załącznik nr 5 do SWZ Projekt umowy
Załącznik nr 6 do SWZ Wykaz robót
Załącznik nr 7 do SWZ Wykaz osób
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz1
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz2
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz3
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz4_1_TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz4_2_TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz4_3_TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz4_4_TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz5_1_TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz5_2_TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz5_3_TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz5_4_TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz6_1_TOM III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz6_2_TOM III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Załącznik_nr_8_Dokumentacja_projektowa_cz6_3_TOM III PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Załącznik_nr_9_STWiORB_cz1
Załącznik_nr_9_STWiORB_cz2
Załącznik_nr_9_STWiORB_cz3
Załącznik_nr_9_STWiORB_cz4
Załącznik_nr_10_Przedmiar_robót
Załącznik_nr_11_Tabela_przedmiaru_robót
Załącznik nr 12 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 13 do SWZ Oświadczenie dla Konsorcjum