Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie w sprawie przydatności wody do spożycia

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranej w dniu 23.08.2016 r. z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów –
STWIERDZA PRZYDATNOŚĆ wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym
i fizykochemicznym.

PLIK PDF: Decyzja_Państwowego_Powiatowego_Inspektora_Sanitarnego_w_Strzyżowie.pdf

Aktualne ceny usług związanych z wywozem i utylizacją nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Strzyżowie

Informujemy, że od 1 września 2016 r., na podstawie uchwały nr 9/2016 Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
w Strzyżowie, ustalono ceny za usługi związane z wywozem i utylizacją
nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Strzyżowie.

USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE STAWKI OPŁAT:
Przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię ścieków:
1) Z gospodarstw domowych – 9,00 zł/m³
2) Od podmiotów gospodarczych – 11,50 zł/m³
Pompowanie i transport pojazdami asenizacyjnymi przedsiębiorstwa:
1) Samochodem asenizacyjnym spoza terenu gminy – 5,00 zł/km
2) Samochodem asenizacyjnym na terenie gminy – 82,00 zł/godz
3) Ciągnikiem z beczką asenizacyjną – 85,00 zł/godz

Ustala się minimalną ilość nieczystości płynnych, przy której będzie wykonywana usługa pojazdami PGKiM na poziomie 2,5 m³.
W przypadku, gdy przy wykonaniu usługi ilość wypompowanych nieczystości płynnych będzie mniejsza niż 2,5 m³, do wyliczenia należności za usługę przyjmie się w/w minimalną ilość.

Dla usługodawców będących gospodarstwami domowymi zlecających opróżnianie
zbiorników bezodpływowych z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące, naliczana stawka za przyjęcie 1 m³ nieczystości płynnych będzie w wysokości stawki taryfowej dla grupy I „Taryfy na zbiorowe doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków” podejmowanej corocznie Uchwałą Rady Miejskiej w Strzyżowie.

Dla usługodawców będących gospodarstwami domowymi zlecających opróżnianie
zbiorników bezodpływowych z częstotliwością mniejszą niż dwa razy w roku stawka za przyjęcie 1 m³ nieczystości płynnych wynosić będzie 15,00 zł za m³.

Wszystkie wymienione stawki są cenami netto.

Stawki opłat za przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię ścieków oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych pojazdami asenizacyjnymi dla usługobiorców spoza gminy Strzyżów ustalone będą w drodze umowy.

Treść uchwały Zarządu PGKiM

UWAGA – przerwa w dostawie wody

PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie informuje, że w związku z wystąpieniem awarii przy
ul. 3-go Maja w dniu 02.08.2016 r. (tj. wtorek) od godz. 7:00 do ok. godz. 9:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z rejonu ulic: 3-go Maja i Łukasiewicza.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy !!!