Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Strzyżowie działa w formie prawnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Właścicielem Spółki jest Gmina i Miasto Strzyżów. Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Spółka decyzją Zgromadzenia Wspólników (Akt Notarialny z dnia 15.02.2001 r.) została podzielona na dwa zakłady funkcjonujące pod jednym Zarządem:

  • Zakład Oczyszczania Miasta, Wysypiska Śmieci i Ciepłownictwa,
  • Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków.

Przedsiębiorstwo zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000031826
NIP: 819-00-02-146
REGON: 690314362
Wysokość kapitału zakładowego: 2 733 500,00 zł.