Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Strzyżowie

DANE TELEADRESOWE:
38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3
telefon: 172761103, 172761259
fax: 172761211
e-mail: sekretariat@pgkim.strzyzow.pl
NIP: 819-00-02-146
REGON: 690314362
KRS: 0000031826

STAN PRAWNY:
Właścicielem Spółki jest Gmina Strzyżów. Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd. Zarząd tworzą Prezes Zarządu Jacek Grodzki oraz V-ce Prezes Zarządu Małgorzata Czarnik. Spółka podzielona jest na dwa zakłady pod jednym Zarządem: Zakład Oczyszczania Miasta, Wysypiska Śmieci i Ciepłownictwa oraz Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:
Spółka prowadzi działalność w zakresie:

 • zaopatrzenia ludności w wodę,
 • eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
 • produkcji i sprzedaży ciepła,
 • wywozu nieczystości stałych i płynnych,
 • eksploatacji składowiska odpadów stałych,
 • sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie u źródła,
 • administracji cmentarzy komunalnych,
 • sprzedaży materiałów budowlanych,
 • handlu artykułami przemysłowo – ogrodniczymi,
 • usług budowlanych w zakresie inwestycji liniowych (wodno – kanalizacyjnych),
 • usług transportowo – sprzętowych,
 • usług zimowego i letniego utrzymania dróg, ulic, placów i chodników,
 • projektowania i urządzania terenów zielonych,
 • usług udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych.

Przedstawione zakresy usług świadczone są na obszarze terytorialnym Gminy i Miasta Strzyżów oraz powiatu strzyżowskiego – Gmina Frysztak (wywóz odpadów stałych).

Informacja-o-zakresie-dzialalnosci-podmiotu