Od pewnego czasu mieszkańcy Strzyżowa zgłaszają, że woda, która dopływa do ich mieszkań nie spełnia oczekiwań odnośnie jakości. Sytuacje takie mają miejsce najczęściej po wystąpieniu awarii sieci wodociągowej, szczególnie w przypadkach gwałtownych wycieków wody oraz koniecznością czasowego zamknięcia odcinka sieci wodociągowej. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w dniu 19.01.2021r., kiedy to na skutek niskich temperatur doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej przy ul. Tunelowej i w celu usunięcia awarii konieczne było czasowe wyłączenie odcinka z eksploatacji.

Zgłaszane przez mieszkańców czasowe pogorszenie jakości wody, które mają miejsce poza okresami awarii, nie są skutkiem nieodpowiedniej jakości wody w sieci wodociągowej, co potwierdzają prowadzone systematycznie badania i kontrole Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzyżowie.

Bardzo częstą przyczyną pogorszenia jakości wody w punktach czerpalnych jest niewłaściwy stan techniczny lub niewystarczająca konserwacja wewnętrznych instalacji w budynkach, za które odpowiedzialny jest zarządca lub właściciel budynku.

Gdy pojawiają się sygnały o pogorszeniu jakości wody pracownicy PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie reagują na zgłoszenie i dokonują sprawdzenia jakości wody doprowadzanej do budynku. Zastanawiąjące jest zatem, dlaczego mieszkańcy nie zgłaszają problemów do zarządcy budynków lub sieci a jedynie publikują informację w mediach społecznościach co tym samym uniemożliwia natychmiastowe podjęcie działań i wyjaśnienie przyczyny zaistniałej sytuacji. W przypadku budynków wielolokalowych sprawdzana jest jakość wody wprowadzanej do budynku oraz jakość wody w mieszkaniach zasilanych odrębnymi pionami. W wyniku takiego sprawdzenia wielokrotnie potwierdzone zostało, że problem jakości wody nie dotyczy całego budynku, lecz pojedynczych pionów lub lokali mieszkalnych. Do zanieczyszczenia wody dochodzi zatem w instalacji wewnętrznej budynku, do utrzymania której zobowiązany jest właściciel / zarządca budynku. W wielu przypadkach właściciel / zarządca budynku nie jest w stanie udzielić informacji, kiedy i w jaki sposób przeprowadzona była konserwacja instalacji wewnętrznej. W budynkach, w których przeglądy i konserwacja wewnętrznej instalacji wodociągowej przeprowadzane są systematycznie nie dochodzi do incydentów związanych z pogorszeniem jakości wody.

Przypomina się zatem, że obowiązkiem właściciela / zarządcy budynku jest utrzymanie istniejących w budynku instalacji w odpowiednim stanie technicznym, co znacząco ograniczy incydenty związane z pogorszeniem jakości wody.

PGKiM służy doradztwem i pomocą dla zarządców budynków wielolokalowych w przeprowadzeniu konserwacji wodociągowych instalacji wewnętrznych w budynkach.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 276 11 03 w. 36 lub 42