Nowe ceny usług związane z wywozem i utylizacją nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Strzyżowie

Informujemy, że od 1 kwietnia 2022 r., na podstawie uchwały nr 9/2022 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Strzyżowie, ustalono ceny za usługi związane z wywozem i utylizacją nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Strzyżowie.

USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE STAWKI OPŁAT:
Przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię ścieków:
1) Z gospodarstw domowych – 15,50 zł/m³
2) Od dostawców przemysłowych – 19,50 zł/m³
Pompowanie i transport pojazdami asenizacyjnymi przedsiębiorstwa:
1) Samochodem asenizacyjnym spoza terenu gminy – 10,50 zł/km
2) Samochodem asenizacyjnym na terenie gminy – 138,00 zł/godz
3) Ciągnikiem z beczką asenizacyjną – 138,00 zł/godz

Ustala się minimalną ilość nieczystości płynnych, przy której będzie wykonywana usługa pojazdami PGKiM na poziomie 1,75 m³.
W przypadku, gdy przy wykonaniu usługi ilość wypompowanych nieczystości płynnych będzie mniejsza niż 1,75 m³, do wyliczenia należności za usługę przyjmie się w/w minimalną ilość.

Dla usługodawców będących gospodarstwami domowymi zlecających opróżnianie zbiorników bezodpływowych z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące, naliczana stawka za przyjęcie 1 m³ nieczystości płynnych wynosić będzie 7,77 zł/m³

Dla usługodawców będących gospodarstwami domowymi zlecających opróżnianie zbiorników bezodpływowych z częstotliwością mniejszą niż raz w roku stawka za przyjęcie 1 m³ nieczystości płynnych wynosić będzie 25,00 zł za m³.

Wszystkie wymienione stawki są cenami netto.

Stawki opłat za przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię ścieków oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych pojazdami asenizacyjnymi dla usługobiorców spoza gminy Strzyżów ustalone będą w drodze umowy.

Uchwała_9_2022.pdf