Decyzja PPIS w Strzyżowie w sprawie przydatności wody do spożycia

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniach 21.03.2018 r. oraz 10.04.2018 r. z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów – STWIERDZA PRZYDATNOŚĆ wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Decyzja_PPIS_04_2018.pdf

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU OBOWIĄZYWANIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. po. 2180), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie informuje, że zatwierdzone Uchwałą Nr XXVII/240/17 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz Uchwałą Nr XXVII/241/2017 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków, obowiązujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zachowują moc do dnia 10 czerwca 2018 r.

UWAGA!!!
Przedłużony termin obowiązywania dotychczasowej taryfy może ulec zmianie w zależności od terminu wydania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzji zatwierdzającej nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

informacja-taryfy_2018

OGŁOSZENIE W FORMIE ZAPYTANIA O CENĘ NA DOSTAWĘ KRUSZYW DO CENTRUM OGRODNICZEGO „KLON”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie w trybie zapytania o cenę ogłasza możliwość składania ofert na dostawę PIASKU, ŻWIRU i KAMIENIA.
Termin składania ofert: do dnia 03.04.2018 r., godz. 15:00.
Miejsce składania ofert: Sekretariat PGKiM Sp. z o.o. , ul. Południowa 3,
38-100 Strzyżów
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w plikach dostępnych poniżej.

ogłoszenie-1

Formularz-oferty-przetargowej-załącznik-nr-1

Oświadczenie-załącznik-nr-2

Umowa-załącznik-nr-3

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Strzyżowie, zgodnie
z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, poz.2018), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

Lp. Przedmiot
zamówienia
Rodzaj
zamówienia
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość
zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym
1. Budowa ujęcia wód
podziemnych dla
potrzeb wodociągu
komunalnego miasta Strzyżowa wraz ze zbiornikiem oraz infrastrukturą techniczną
Usługa Przetarg nieograniczony 1 700 000 II
2. Dostawa wapna palonego wysokoreaktywanego Dostawa Przetarg nieograniczony 270 000 IV