Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Drukuj
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1) 36.00.Z - POBÓR I DOSTARCZANIE WODY
2) 01.61.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
3) 23.61.Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU
4) 35.30.Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
5) 41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
6) 42.21.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
7) 47 -  HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
8) 49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
9) 68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
10) 77.39.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
11) 37.00.Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
12) 38.11.Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
13) 38.21.Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
14) 81.29.Z - POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
15) 93.29.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
16) 96.03.Z - POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA
17) 46 -  HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
18) 20.15.Z -  PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH