Decyzja PPIS w sprawie przydatności wody do spożycia

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 10.03.2022 r. z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów – STWIERDZA PRZYDATNOŚĆ wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Decyzja_PPIS_03_2022.pdf