Rys historyczny

Początek działalności jest datowany na 15 stycznia 1968 r., kiedy to Uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr 44/101/68 przemianowano Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład podlegał i rozliczał się
z Miejską Radą w Strzyżowie.
Decyzją Wojewody Rzeszowskiego nr 138/75 z dnia 18 listopada 1975 r., na bazie ZGKiM oraz jednostek budżetowych Urzędów Gmin: Czudec, Frysztak i Niebylec powołano Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dniem 01.01.1976 r.
Przedsiębiorstwo jako wyodrębniona jednostka organizacyjna pod względem ekonomicznym  i prawnym rozliczała się z budżetem Wojewódzkiej Rady Narodowej poprzez Wojewódzkie Zjednoczenie PGKiM w Rzeszowie.
Przedsiębiorstwo obejmowało swoim zakresem działania miasto Strzyżów oraz gminy: Czudec, Frysztak, Niebylec i Wiśniową.
Zmiany polityczne w kraju wywarły również wpływ na organizację gospodarki komunalnej.
W roku 1982 zlikwidowano zjednoczenie a przedsiębiorstwo podporządkowano
z powrotem samorządowi gminy.
W Urzędzie Wojewódzkim funkcjonowała komórka doradcza w zakresie planowania, cen, analiz. Powstanie silnych gmin spowodowało, że problemy gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej samorządy przejęły na siebie.
W 1991 r. przekazano budynek mieszkalny w Niebylcu Urzędowi Gminy w Niebylcu,
a Urząd Gminy we Frysztaku przejął oczyszczanie i wywóz nieczystości pod własny
nadzór.
Zasięg terytorialny usług komunalnych i mieszkaniowych zawęził się do miasta i gminy Strzyżów.
Uchwałą nr V/24/94 z dnia 22 listopada 1994 r. Rada Miejska w Strzyżowie przekształciła Przedsiębiorstwo w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dodaj komentarz