CENY WYWOZU I UTYLIZACJI NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Informujemy, że od 1 lipca 2018 r., na podstawie uchwały nr 13/2018 Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
w Strzyżowie, ustalono ceny za usługi związane z wywozem i utylizacją
nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków w Strzyżowie.

USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCE STAWKI OPŁAT:
Przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię ścieków:
1) Z gospodarstw domowych – 10,00 zł/m³
2) Od podmiotów gospodarczych – 12,65 zł/m³
Pompowanie i transport pojazdami asenizacyjnymi przedsiębiorstwa:
1) Samochodem asenizacyjnym spoza terenu gminy – 6,00 zł/km
2) Samochodem asenizacyjnym na terenie gminy – 95,00 zł/godz
3) Ciągnikiem z beczką asenizacyjną – 99,00 zł/godz

Ustala się minimalną ilość nieczystości płynnych, przy której będzie wykonywana usługa pojazdami PGKiM na poziomie 1,25 m³.
W przypadku, gdy przy wykonaniu usługi ilość wypompowanych nieczystości płynnych będzie mniejsza niż 1,25 m³, do wyliczenia należności za usługę przyjmie się w/w minimalną ilość.

Dla usługodawców będących gospodarstwami domowymi zlecających opróżnianie
zbiorników bezodpływowych z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące, naliczana stawka za przyjęcie 1 m³ nieczystości płynnych będzie w wysokości stawki taryfowej dla grupy I „Taryfy na zbiorowe doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków” podejmowanej corocznie Uchwałą Rady Miejskiej w Strzyżowie.

Dla usługodawców będących gospodarstwami domowymi zlecających opróżnianie
zbiorników bezodpływowych z częstotliwością mniejszą niż dwa razy w roku stawka za przyjęcie 1 m³ nieczystości płynnych wynosić będzie 20,00 zł za m³.

Wszystkie wymienione stawki są cenami netto.

Stawki opłat za przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię ścieków oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych pojazdami asenizacyjnymi dla usługobiorców spoza gminy Strzyżów ustalone będą w drodze umowy.

UCHWAŁA 13_2018.pdf