Jubileusz 50-lecia PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie

15 stycznia 2018 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie obchodziło jubileusz 50-lecia działalności. Jubileusz ten skłania do refleksji, jest okazją do spojrzenia wstecz i zachęca do podsumowania dorobku minionego okresu. W celu uczczenia tego jubileuszu została opracowana kronika, która jest krótkim streszczeniem działalności przedsiębiorstwa na przestrzeni 50 lat i pokazaniem najważniejszych wydarzeń i inwestycji wykonanych na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Kronikę udostępniamy Państwu w pliku poniżej.

KRONIKA_PGKIM.pdf

 

Pismo do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oczekuje na podpis Prezydenta. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” liczy, że ustawa, do której Izba zgłaszała liczne poprawki i wielokrotnie wskazywała mankamenty tego aktu prawa, spotka się z prezydenckim wetem.

W dniu 6 listopada 2017 r., IGWP wspólnie ze Związkiem Miast Polskich wystosowały petycję skierowaną do Senatu RP dotyczącą procesu legislacyjnego nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przy poparciu większości firm wodociągowych, między innymi i PGKiM Sp. z o.o. w Strzyżowie.

Niestety, do dnia dzisiejszego do IGWP nie wpłynęła odpowiedź ze strony Marszałka Senatu, natomiast ustawa 10 listopada 2017 r. została przyjęta przez Senat RP bez uwag.

Z kolei 14 listopada 2017 r. Związek Miast Polskich w imieniu całego środowiska samorządowego wystosował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy pismo z prośbą o weto dla ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W liście do Andrzej Dudy, ZMP wnioskuje o odmowę podpisania ustawy z dnia 27 października 2017 roku
i przekazanie jej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Związek Miast Polskich w komunikacie podanym na swojej stronie internetowej zapowiada, że „w przypadku nie podzielenia przez Prezydenta zarzutów strony samorządowej pod adresem ustawy, mając na względzie istotne wątpliwości natury konstytucyjnej, Prezes ZMP prosi o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego
z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją.”

ZMP w swoim wystąpieniu podkreśla, że reprezentuje stanowisko całego środowiska samorządowego, jak również znacznej liczby podmiotów komunalnych działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Pismo_do_Pana_Prezydenta

 

Prezes Bogdan Żybura – zwycięzcą konkursu na Managera Roku 2016 WOD-KAN

foto1Pan mgr Bogdan Żybura, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie, został zwycięzcą konkursu MANAGER ROKU
w kategorii do 30 tys. mieszkańców i zdobył najbardziej prestiżowy tytuł w branży
wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce – „Manager Roku 2016 WOD-KAN”.

591c34ba0633b_p18528045_1046973802100004_580396129751145906_n

Konkurs organizowany był przez redakcję miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” przy współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. Nagrody wręczono 16 maja br.
w Bydgoszczy podczas uroczystej Gali II Międzynarodowego Kongresu ENVICON
WATER towarzyszącej XXV Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2017.

Serdecznie gratulujemy.

Nominacja do tytułu „Managera Roku 2016 WOD-KAN”

logo_manager_2016      Redakcja miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” przy współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” po raz kolejny organizuje dwa konkursy dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, w których zostaną przyznane zaszczytne tytuły: „Managera Roku 2016 WOD-KAN” oraz „Inwestycja Roku 2016 WOD-KAN”.
Do tytułu „Managera Roku 2016 WOD-KAN” został nominowany Prezes naszego Przedsiębiorstwa Pan mgr Bogdan Żybura, jako osoba szczególnie zasłużona dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i mająca ponadprzeciętne zdolności managerskie.

            Prezes Żybura od 16 lat zarządza Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie, które jest jedynym tego typu podmiotem prowadzącym działalność w ramach zakładu pracy chronionej. W tym czasie znacznie wzrósł wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Spółce, który obecnie wynosi ponad 50%. Ponadto, Prezes od wielu lat jest związany z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako Członek Zarządu Stowarzyszenia TAK ŻYCIU. Obecnie prowadzi stronę internetową oraz jest rzecznikiem tego stowarzyszenia. Aktywnie wspiera inicjatywy charytatywne na rzecz osób niepełnosprawnych. Działał na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w KIGR pełniąc funkcję Prezesa Oddziału Podkarpackiego tejże Izby. Od 5 lat działa w Powiatowej Społecznej Radzie ds. osób niepełnosprawnych.

            Jako Prezes PGKiM nadzorował wprowadzenie wielu rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych w firmie. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja inwestycji budowy instalacji do aglomeracji i higienizacji komunalnych osadów ściekowych
z oczyszczalni ścieków w Strzyżowie, która rozwiązała trudny dla całej Gminy problem utylizacji osadów ściekowych. Dzięki inwestycji wdrożony został proces, w którym odpad – osady ściekowe, zostają zamienione w produkt – organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby posiadający certyfikat Ministra Rolnictwa.
Do większych inwestycji należy również zaliczyć rozbudowę Centrum Ogrodniczego,
w którym świadczone są usługi – wszystko dla domu i ogrodu, a także budowa wspólnie z Gminą Strzyżów Sortowni odpadów selektywnie zebranych u źródła.

            Prezes Żybura poszerzył rynek usług o dostawę ciepła poprzez modernizację kotłowni i sieci ciepłowniczej, utrzymanie czystości i zieleni miejskiej na terenie Gminy Strzyżów, zimowe i letnie utrzymanie dróg, ulic, placów i chodników, usługi poligraficzne oraz produkcję nawozów. Systematycznie dba o renowację i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Strzyżów, wprowadzanie nowych rozwiązań
w diagnostyce sieci wod – kan i usuwaniu awarii na wodociągu i przyłączach. Nadzoruje wykonywanie nowych włączeń do sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych.
Ponadto stale dba o modernizację floty pojazdów służbowych, monitoring sieci i obiektów Spółki, a obecnie  prowadzi niezbędną dla dalszego rozwoju miasta  inwestycję,  budowy nowego ujęcia wody wraz z stacją uzdatniania wody.   Wspólnie z Gminą stara się o środki finansowe na realizację projektu instalacji ogniw fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Strzyżowie.

            Kandydat posiada liczne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia tj.:
– Magister ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie,

– Specjalista ds. funduszy unijnych,
– Inspektor ds. BHP i P-POŻ,
– Ekspert wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń,
– Uprawnienia pedagogiczne,
– Nagrody Gepardy i Gazele Biznesu od 2011 roku.

Aktywnie wspiera poprzez sponsoring, wydarzenia lokalne, imprezy sportowe oraz inicjatywy charytatywne. Zaangażowany jest również w działalność edukacyjną poprzez coroczne spotkania i konkursy organizowane w szkołach oraz akcje informacyjne prowadzone w formie ulotek i na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

            Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie tytułu laureatom nastąpi podczas Gali Kongresu ENVICON WATER 16 maja 2017 r., towarzyszącego XXV Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2017 w Bydgoszczy.

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Strzyżowa !

     W ostatnich dwóch dniach tj. 5 i 6 lipca w godzinach popołudniowych wystąpił brak wody w budynkach zasilanych z ujęcia głównego. Powodem tego stanu były dwie bardzo duże awarie na głównym odcinku sieci wodociągowej (w okolicach ul. Łukasiewicza) służącej do zaopatrzenia miasta. Pracownicy zakładu wodociągów niezwłocznie podjęli prace związane z usuwaniem powyższych awarii tak, aby jak najszybciej zapewnić dostawę wody.

     Za przerwę w dostawie wody powodującą utrudnienia w funkcjonowaniu,
w imieniu zakładu wodociągowego przepraszamy.

     W ostatnich latach przedsiębiorstwo dokonało licznych modernizacji sieci i przyłączy wodociągowych w ramach możliwości i posiadanych środków finansowych, jednak wiele odcinków należy w najbliższych latach poddać gruntownej modernizacji. Obecnie zakończone są prace modernizacyjne na sieci stalowej na osiedlu przy ul. Słonecznej i 8-go Marca. Została wymieniona cała sieć wraz z przyłączami do budynków.  W roku bieżącym planowana jest również modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Sienkiewicza oraz modernizacja dwóch odcinków wykonanych z rur stalowych przy ul. Szczerbińskiego i ul. Kościuszki.

     W ostatnich trzech latach obserwuje się suszę hydrologiczną tzn. znacznie niższą ilość opadów deszczu, brak śniegu w porach zimowych oraz upalne
okresy w porze letniej. Nie pozostało to bez wpływu na wydajności ujęć wody, a zwłaszcza ujęć pobierających znaczne ilości wody dla Wodociągu I.

     Obecnie szacowane wydajności ujęć pozwalają na bieżące zaopatrzenie w wodę i nie dają zbyt dużych możliwości rozwoju miasta i rozbudowy sieci wodociągowej. Bieżące zapotrzebowanie miasta na wodę – wodociąg I kształtuje się na poziomie 700 m3/dobę. Biorąc pod uwagę prawidłową eksploatację ujęć oraz ograniczenia wydobycia wody wynikające z pozwoleń na eksploatację, rzeczywiste obecne możliwości poboru wody ograniczają się do 800 m3/dobę. Jest to teoretyczna „nadwyżka” w produkcji wody zaledwie o 14%, jednak dalsze prognozy przewidują trwanie suszy hydrologicznej,
a w okresach letnich obserwuje się znaczący wzrost zużycia wody przez mieszkańców.
Wobec powyższego stanu, przedsiębiorstwo podjęło starania o pozyskanie nowego ujęcia wody dla miasta i jak najszybszego włączenia go do eksploatacji.
Na obecnym etapie zostały przeprowadzone wstępne badania terenu gdzie może być zlokalizowane ujęcie, zarezerwowano teren pod dalsze badania hydrogeologiczne oraz  zatwierdzono dokumentacje na wykonanie odwiertu. Wstępnie szacuje się, że zasoby nowego ujęcia mogą wynosić ok. 10  m3/godz.,  w skali doby dodatkowych 200 m3/dobę.

     Mając powyższe na uwadze, apelujemy do mieszkańców Strzyżowa o racjonalne gospodarowanie wodą i użytkowanie jej wyłącznie do celów bytowych. Prosimy o niepodlewanie ogródków, trawników, mycia samochodów oraz
napełniania basenów ogrodowych.

Z góry dziękujemy za zastosowanie się do naszej prośby !!!

07.07.2016 r.   Bogdan Żybura – Prezes Zarządu

Nominacja do Konkursu o tytuł
„Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN”

cc9b_o

     Z przyjemnością informujemy, iż instalacja do aglomeracji
i higienizacji komunalnych osadów ściekowych realizowana przez nasze Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie w latach 2013 – 2015, została nominowana do Konkursu o tytuł „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN”, jako inwestycja, której innowacyjność i rozwiązania technologiczne wyróżniają się na tle innych.

LOGO1-300x207

  Konkurs realizowany jest przez miesięcznik „Wodociągi –
Kanalizacja” przy współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. W konkursie „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN” w kategorii do 30 tyś. mieszkańców zostało nominowanych 8 projektów.

     Podczas Gali Międzynarodowego Kongresu ENVICON Water towarzyszącej XXIV Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN 2016”,  która odbędzie się 10 maja 2016 r. w Bydgoszczy nastąpi przyznanie tytułu laureatom i odbiór statuetek.

envicon_BANER_strona_wk

     Realizację inwestycji wartej 600 tys. zł rozpoczęto w czerwcu 2013 r. Decyzję Ministra Rolnictwa pozwalającą na wprowadzenie produktu do obrotu uzyskano w sierpniu 2014 r., natomiast pierwsze zastosowanie rolnicze otrzymanego produktu pod nazwą KLONEX miało miejsce w okresie od maja do listopada 2015 r. Inwestycja sfinansowana ze środków własnych inwestora polegała na zaprojektowaniu i budowie instalacji do aglomeracji i higienizacji osadu ściekowego. Podczas procesu osad będący odpadem przekształca się w produkt czyli organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby.

 Instalacja składa się z następujących elementów:

  • węzeł podawania osadu, który składa się z bezwałowego podajnika ślimakowego,
  • węzeł magazynowania, transportu i dozowania wapna. Wapno magazynowane jest w silosie wyposażonym w system odpylania oraz monitoring trzech stanów zapełnienia. Transport wapna realizowany jest podajnikiem ślimakowym, natomiast dozowanie mikrodozownikiem.
  • węzeł mieszania i ważenia, który składa się z mieszalnika porcjowego posadowionego na tensometrycznym układzie wagowym.
  • plac składowy na wytworzony produkt,
  • urządzenie do rozsiewania w/w nawozu.

foto1

foto3foto2

    

Przedsiębiorstwo ze Strzyżowa jako jedno z pierwszych wdrożyło proces przeróbki osadu ściekowego na produkt (polepszacz gleby) pod nazwą KLONEX. Osad będący odpadem zgodnie z Decyzją Ministra Rolnictwa staje się pełnowartościowym nawozem, który można stosować również pod uprawy spożywcze poza okresem wegetacji. Dzięki budowie instalacji przedsiębiorstwo uzyskuje przychód ze zbywania produktu.

     Generalnym wykonawcą projektu była firma PPTHU EKOMTECH s.c. Lesław Bańczyk Adam Nierada z Orzecza.

05.05.2016 r.   Bogdan Żybura – Prezes Zarządu